عضلاتتان را باکیفیــت
بســازید
کراتین مونوهیدرات، مهمترین و اصلی ترین مکمل ورزشی
Image

01

Creatine Monohydrate

کراتیــن مونوهیـــدرات

کراتیـن مونوهیدرات فارماتک، کراتین منوهیدرات خالص بوده که از تشکیل اسید لاکتیک در عضله جلوگیری می نماید. همچنین احیاکننده ذخایر گیلیکوژنی بدن است که باعث افزایش حجم عضلات می گردد. کراتین ترکیبی از دسته ترکیبات پروتئینی است که از سه آمینواسید متیونین، آرژنین و گلیسین تشکیل می‌گردد. این ماده به‌عنوان یکی از منابع ذخیره انرژی به‌ویژه در فعالیت‌ها و ورزش‌های سرعتی و انفجاری به‌کار می‌رود.
وزن: ۳۰۰ گرمی